સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટે ભોજન સહાય,OBC Food Bill Scholarship Gujarat

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટે ભોજન સહાય :- ગુજરાત સરકાર તરફથી જે વિધાર્થીઓ આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય અને …

Read more

Gujarat All University Apply Link,Online Admission Link

Gujarat All University Apply Link,Online Admission Link:-ગુજરાતમાં આવેલી તમામ યુનિવર્સિટીની રજીસ્ટ્રેશન માટેની ઓનલાઇન લિંક નીચે આપેલી છે તમારે જે યુનિવર્સિટી …

Read more

Gujarat Admission PDF,Gujarat University Booklet,University Admission Brochure

Gujarat Admission PDF,Gujarat University Booklet,University Admission Brochure:-ગુજરાતમાં આવેલી તમામ યુનિવર્સિટીની લેટેસ્ટ જાહેરાત એટલેકે નોટિફિકેશન અહીંયા આપવામાં આવી છે.તમારે જે યુનિવર્સિટી …

Read more

Medadmgujarat.org Helpcenter List,Bsc Nursing Help Center List

Medadmgujarat.org Helpcenter List,Bsc Nursing HelpCenter List :-ગુજરાતમાં પેરામેડિકલ પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યા પછી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે હેલ્પસેન્ટર પર જવું  …

Read more