સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ:- ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023  ગુજરાત સરકાર અને તેના સહાયક વિભાગો દ્વારા ચલાવવામાં …

Read more

અનુસૂચિત જનજાતિ ST માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

અનુસૂચિત જનજાતિ ST માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ :– ગુજરાત સરકાર અને તેના સહાયક વિભાગો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી, ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિનો હેતુ સમાજના …

Read more