સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ:- ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023  ગુજરાત સરકાર અને તેના સહાયક વિભાગો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી, ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિનો હેતુ સમાજના આર્થિક રીતે નબળા અને વંચિત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ ગુજરાત સરકાર તમામ વય જૂથોના વિદ્યાર્થીઓ માટે સંખ્યાબંધ શિષ્યવૃત્તિઓ ઓફર કરે છે, જેમાં શાળા સ્તર, કૉલેજ સ્તર અને સંશોધન સ્તરના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ આ લેખમાં તમામની વિગતવાર સૂચિ શામેલ છે

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

 

 

સમરસ છાત્રાલય-સરકારી છાત્રાલય માટેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે

અહીં ક્લિક કરો
શિષ્યવૃતિ,ફૂડબિલ,તમામ યોજનાની વગેરે ની સંપૂર્ણ માહિતી માટે

અહીં ક્લિક કરો

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ:-તેમના સંબંધિત પાત્રતા માપદંડો, અરજી પ્રક્રિયા અને પુરસ્કારની વિગતો સાથે. ઉમેદવારો 12મા ધોરણ પછી અભ્યાસ કરવા માગે છે કે સંશોધન સ્તરે, તેઓને નીચે આપેલી યાદીમાં મેળ ખાતી શિષ્યવૃત્તિ મળશે.

 

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Scholarship 2023-24 Digital Gujarat Post Matric Scholarship Gujarat 2023 online Form

Pm Yashasvi Scholarship Gujarat

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ,ગાંધીનગર હેઠળ જુદા-જુદા વિભાગો કામ કરે છે. જેમાં નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ બોર્ડ, આદિજાતિ વિકાસ, નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ તથા નિયામક સમાજ સુરક્ષા દ્વારા ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023-24 બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જેમાં ગુજરાતના રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોસ્ટ મેટ્રિક, ધોરણ-11&12, ડિપ્લોમા, આઈ.ટી.આઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, એમફિલ,પીએચડી વગેરે વિવિધ અભ્યાસક્રમના ઓનલાઈન અરજીઓ Digital Gujarat Portal દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે.

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ :-2023-24 માટે OBC/SEBC વિદ્યાર્થીઓ માટે ડિજિટલ ગુજરાત પ્રિ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ માટેની અરજીઓ દર વર્ષે ફોર્મ ભરવાની તારીખ જૂન મહિના પછી કરવામાં આવે છે.આમ, ઉમેદવારોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Scholarship Benefit For OBC

1. PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) પૈકી Post Matric Scholarship For OBC, EBC & DNT Students

 • કોર્સ-ગ્રુપ-A, ગ્રુપ-B, ગ્રુપ-C, ગ્રુપ-D

 • એકેડેમિક એલાઉન્સ-5.000/6.000/8.000/10.000

 • ટયુશન ફી-2.000/5.000/10.000 પહોંચમાં દર્શાવેલ ટ્યુશન ફી (બનેંમાંથી જે ઓછું હોય એ)

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-2.50000

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત- સરકારી/ગ્રાન્ટ ઈન એડ સ્વનિર્ભર કોલેજો/સંસ્થા,સરકારી,ગ્રાન્ટ ઈન એડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

2. બીસીકે-૮૦ મેડિકલ,એન્જીનીરીંગ ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય

 • કોર્સ-મેડિકલ,એન્જીનીરીંગ, ડિપ્લોમા

 • નિભાવજથ્થાના દર- મેડિકલ-10.000, એન્જીનીરીંગ-8.000, ડિપ્લોમા-30.00

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-2.50.000

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત- સરકારી/ગ્રાન્ટ ઈન એડ સ્વનિર્ભર કોલેજો/સંસ્થા

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

3. બીસીકે-૭૯ (OBC) મેડિકલ,એન્જીનીરીંગના વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બિલ સહાય

 • કોર્સ-મેડિકલ,એન્જીનીરીંગ

 • નિભાવજથ્થાના દર-વાર્ષિક-15.000/-

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-4.50.000

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત- સરકારી/ગ્રાન્ટ ઈન એડ સ્વનિર્ભર કોલેજો/સંસ્થા

 

4.DNT-2 (વિચરતી વિમુક્તિ જાતિ) મેડિકલ,એન્જીનીરીંગના વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બિલ સહાય

 • કોર્સ-મેડિકલ,એન્જીનીરીંગ

 • નિભાવજથ્થાના દર-વાર્ષિક-15.000/-

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-4.50.000

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત- સરકારી/ગ્રાન્ટ ઈન એડ સ્વનિર્ભર કોલેજો/સંસ્થા

 

5. બીસીકે-૯૮ એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી ના વિદ્યાર્થીઓ માટેનીફેલોશીપ યોજના

 • કોર્સ-અનુસ્નાતક પછીના કોઇ પણ અભ્યાસક્રમ માટે

 • નિભાવજથ્થાના દર-એમ.ફીલ માટે વાર્ષિક 25.000/-PHD માટે વાર્ષિક 1.00.000/-

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-Rural 1.20.000/- Urabn 1.50.000/-

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત- સરકારી/ગ્રાન્ટ ઈન એડ સ્વનિર્ભર કોલેજો/સંસ્થા/યુનિવર્સિટી

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

6. BCK-81 C ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર અને ઇન્દિરા ગાંધી યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને શિષ્યવૃતિ

 • કોર્સ-ઓપન યુનિવર્સિટીમાંના અભ્યાસક્રમો

 • નિભાવજથ્થાના દર- વધુમાં વધુ 2.500/-

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-Rural 1.20.000/- Urabn 1.50.000/-

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત-ઓપન યવુનિસીટી

 

7. BCK-325 સ્વનિર્ભર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિસરતી વુમુક્તિ જાતિના વિધાર્થીને શેક્ષણિક સહાય

 • કોર્સ-સ્વનિર્ભર કોલેજના તમામ અભ્યાસ્ક્રમ

 • નિભાવજથ્થાના દર- વધુમાં વધુ 50000/- સુધીની સહાય

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-2.00.000

 • શેક્ષણિક સંસ્થાની વિગત-ફક્ત સ્વનિર્ભર કોલેજ

 

8. ટ્યૂશન સહાય યોજના

 • કોર્સ- ધોરણ 11/12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ

 • નિભાવજથ્થાના દર- RS.15.000/-

 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા-4.50.000

 • વિગત- ખાનગી ટયૂશન કલાસીસ વિધાર્થીએ ધોરણ 10માં 70% કે તેથી વધુ મળેલા હોવા જોઈએ

NOTE:- ઉપરની તમામ વિગતો ફક્ત માહિતી માટે છે  આખરી નિર્ણય સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ રહેશે

 

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Scholarship Eligible Degrees or Courses:-

 • CLASS 11

 • CLASS 12

 • ITI

 • UG Degree

 • PG Degree

 • PhD

 • M.Phil

 • Professional course

 • Technical CoursE

 • Diploma Course

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Scholarship Last Date 2023

Digital Gujarat Scholarship – Key DatE

No.

Particulars

Dates

1

Application start date for Pre-Matric Scholarships for SC/ST/OBC/SEBC students

20-06-2023

2

Last date to submit online applications

To Be Notified

3

Last date to submit the print-out of the application along with specific documents to the respective institution

To Be Notified

4

Last date for scrutiny and forwarding of online applications by institutes

To Be Notified

5

Last date of submission of duly attested verified students lists and printed application forms by the institution to the respective Department District Officers

To Be Notified

Note:- ઉપર જણાવેલ તારીખો શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે લાગુ છે. આ તારીખ સંભવિત છે એમાં બદલાવ થઇ શકે છે

 

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Scholarship Eligibility Criteria 2023

 • કોઈપણ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના રહેવાસી આવશ્યક છે

 • Annual Income Limit (વાર્ષિક આવક મર્યાદા) શિષ્યવૃત્તિની રકમના વિતરણ માટે લાયક લાભાર્થીની પસંદગી કરતી વખતે આવકના તમામ સ્ત્રોતોમાંથી વિદ્યાર્થીના પરિવાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ વાર્ષિક આવકને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીના પરિવારની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 1,50,000/- થી રૂ. 6,00,000/-વચ્ચે હોવી જોઈએ.

 

 

Digital Gujarat Scholarship Important Documents

ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ હેઠળ અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નીચે આપેલ છે:-

 1. આધાર કાર્ડ

 2. શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (LC)

 3. DOB પ્રમાણપત્ર

 4. જાતિ પ્રમાણપત્ર

 5. શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો (છેલ્લી તમામ માર્કશીટ)

 6. પ્રવેશ પુરાવો

 7. કોલેજ આઈડી કાર્ડ

 8. કોર્સ અથવા કોલેજ ફીની રસીદ

 9. બેંક ખાતાની વિગતો

 10. વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર

 11. પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ

 12. ઈમેલ આઈડી સરનામું

 13. સક્રિય મોબાઇલ નંબર

 14. હોસ્ટેલ પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડે એને)

 15. પિતાનું મરણ પ્રમાણ પત્ર (લાગુ પડે એને)

 16. ગેપ સર્ટિફિકેટ(લાગુ પડે એને)

 

 

Digital Gujarat Scholasrhip Important

 • આધારકાર્ડ બેંક સાથે લિંક કર્ર્વુ જરૂરી છે

 • હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય એને હોસ્ટેલ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવું ફરજીયાત છે

 • ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી ફાઇનલ સબમિટ કરવું ફરજિત છે અન્યથા અરજી માન્ય ગણાશે નહીં

 • ઓનલાઈન અરજી કરવા માછેલ્લી તારીખ સુધી રાહ ના જોવી

 • જો અભ્યાસમાં ગેપ હોય તો ફરજીયાત ગેપ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવું

 

 

Digital Gujarat Scholarship Online Registration

Step 1: Registering with Digital Gujarat Portal

 • ડિજિટલ ગુજરાતની વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

 • “લોગિન” બટન પર ક્લિક કરો.

 • નવા નોંધણી વિધાર્થી કે નાગરિક Click for New Registration (Citizen) પર ક્લિક કરી શકે જેનું પહેલેથી રજીસ્ટ્રેશન થયેલું છે તેતે તેમના ઈમેલ આઈડી, આધાર નંબર અથવા મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લૉગ ઇન કરી શકે છે.

 • નવા વપરાશકર્તાઓએ તેમની વિગતો દાખલ કરવી પડશે અને માહિતી Save કરવી પડશે.

 • માહિતી Save થયા પછી પછી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે.

 • રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ કરવા માટે OTP દાખલ કરો.

Step 1 Registering with Gujarat Portal

 • Visit the official website of Digital Gujarat.

 • Click on the “Login Button”

 • New users have to click on “New Registration”.

 • Existing users can log in with their E.mail ID, Aadhar number, or mobile number.

 • The new users will have to register their details and save the information.

 • Now an OTP number will be generated.

 • Enter the OPT to complete the registration.

 

 

Step 2: Update the profile

 • OTP સબમિટ કર્યા પછી પ્રોફાઈલ અપડેટ કરવા માટેના પેજ ,માં મોકલવામાં આવશે

 • ત્યાં તમારે તમામ ફરજિયાત માહિતી દાખલ કરવી પડશે.

 • પછી, ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરી શકે છે અને ‘અપડેટ’ પર ક્લિક કરી શકે છે.

Step 2- Updating all the information

 • Once you fill in enter OTP, and then you will be redirected to update the page.

 • Enter the relevant information.

 • Upload your scanned photograph and click on the update.

 

 

Digital Gujarat Scholarship For OBC

Step 3: Applying for the scholarship

 • રજિસ્ટર્ડ એકાઉન્ટમાં લૉગિન કરો અને ડેશબોર્ડ ઍક્સેસ કરો.

 • ફિલ્ટર સેવા વિભાગમાં “સ્કોલરશીપ” પસંદ કરો.

 • તમામ શિષ્યવૃત્તિઓની વિગતવાર સૂચિ સામે આવશે.

 • જે શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરવા માંગે છે તે પસંદ કરો.

 • એપ્લિકેશન ભાષા પસંદ કરો.

 • બધી સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક પસાર કરો.

 • “Continue to Service”. પર ક્લિક કરો.

 • અરજી ફોર્મ ભરો.

 • બધા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

 • છેલ્લે, અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

Step 3- Digital Gujarat Scholarships Login

 1. Login to your registered account.

 2. Select the scholarship through the filter service section.

 3. Choose the language of the application.

 4. Read all the instructions mentioned in the application form.

 5. Click on “Continue Service”.

 6. Fill in all the information on a form.

 7. Attach all the documents.

 8. Submit the application form

 

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Scholarship 2023 Important Links

 

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

Digital Gujarat Portal 2023 : Important Links

 

Digital Gujarat Website

Click Here

Scholarship Information

Click Here

Hostel Information

Click Here

Website Homepage

Click Here

FAQs: Digital Gujarat

What is Digital Gujarat Scholarship?

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023-24 એ એક ઓનલાઈન શિષ્યવૃત્તિ પોર્ટલ છે જેમાં ધોરણ 10 થી PHD લઇ સુધીની તમામ શિષ્યવૃતિ ની માહિતી અને ફોર્મ ભરી શકો છો

 

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

What is the digital Gujarat scholarship’s last date?

2023-24 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પ્રી-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ માટે ઑનલાઇન અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ હજુ સુધી જાહેર નથી થઇ કારણ કે પ્રક્રિયા 20 જૂન 2023 ના આસપાસ થશે

 

Digital Gujarat Scholarship For OBC

How to log in digital Gujarat scholarship?

ઉપર ના આર્ટિકલમાં તમામ માહિતી આપેલી છે

 

What is the helpline number of the Digital Gujarat Scholarship?

Digital Gujarat Scholarship is 18002335500.

 

 

Conclusion

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ એ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ મદદરૂપ છે જેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ પરવડી શકતા નથી. અને સરકાર અનેક શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમો પણ ચલાવે છે.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમે તમને ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023-24 વિશે પુષ્કળ માહિતી આપી છે

 

Leave a Comment