સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટે ભોજન સહાય,OBC Food Bill Scholarship Gujarat

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટે ભોજન સહાય :- ગુજરાત સરકાર તરફથી જે વિધાર્થીઓ આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય અને …

Read more

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ OBC માટેની શિષ્યવૃત્તિઓ:- ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023  ગુજરાત સરકાર અને તેના સહાયક વિભાગો દ્વારા ચલાવવામાં …

Read more